Aanmelden

Uit Leepia

Aanmelding

Preventie

De aanmeldingsprocedure is zo ontworpen dat de ouders of de school niet hoeven te wachten tot de jongere uitvalt, maar de procedure direct kunnen starten. Het maken van een diagnostisch rapport gaat op grond van een beschikking van de Toegang, dus vraag aldaar om een spoedige toekenning. Als het cruciale diagnostisch rapport toch te lang op zich laat wachten, dan kunnen de ouders verzoeken om de termijn van een eventuele beoordeling (6 weken na de aanmelding) te verlengen.

Signalering

Het Leerparadijs is bedoeld voor hoog-functionerende jongeren (havo/vwo advies of IQ vanaf 115) met autisme. Beide kenmerken dienen de aanmelders van een jongere met stukken met recente informatie te onderbouwen.

Analyse

  • Een Diagnostisch rapport door een onafhankelijke deskundige is noodzakelijk en urgent om vertraging te voorkomen.
  • Indien een jongere bij een school staat ingeschreven is een Schooladvies of Schoolrapport gewenst.
  • Als een jongere thuiszit dan is een verklaring van contact met de leerplichtambtenaar nodig. Eventueel aangevuld met een (gedeeltelijke) vrijstelling van de leerplicht.

Plan

De aangeleverde stukken bepalen of een jongere klaar is voor passend onderwijs op havo en vwo niveau en of er voorwaardenscheppende zorg nodig is.

Realisatie

Bij een succesvolle aanmelding zal voor jongeren die klaar zijn voor passend onderwijs op korte termijn een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld.

Intake

Onderwijsbehoefte

Na de aanmelding zal eerst worden onderzocht of de jongere bij een school voor voortgezet onderwijs ingeschreven en geplaatst kan worden. Er zijn drie mogelijke uitkomsten van deze beoordeling;

  • Jongeren voor wie passend onderwijs op havo en vwo niveau niet noodzakelijk is of geen haalbare toekomst is, worden niet toegelaten. Wel kan op grond van de stukken iets anders (zoals basisondersteuning of het speciaal voortgezet onderwijs) worden aangeboden.
  • Jongeren die volgens de stukken nog niet klaar zijn voor passend onderwijs, maken alleen gebruik van zorg en doen een beroep op tijdelijke vrijstelling van de leerplicht.
  • Thuiszitters of basisschoolleerlingen die klaar zijn voor passend onderwijs kunnen zich als leerling inschrijven bij een van de reguliere VO-scholen uit het samenwerkingsverband.

Effectiviteit

Als de beoordeling positief is dan volgt een individueel arrangement met concrete doelen voor de jongere. Als het Leerparadijs de beste plek is om daaraan invulling te geven, dan volgt een intake-periode.

Samenwerking

Het samenwerkingsverband zorgt voor de nauwe samenwerking met de jongere, ouders, gemeenten, onderwijsinspectie, leerplicht, ketenpartners, basisonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en dat die afgestemd zijn op wat de jongere nodig heeft.

Positiviteit

Het samenwerkingsverband zorgt er eveneens voor dat alle betrokkenen gericht zijn op de positieve aspecten van ASS.

Professionaliteit

Het samenwerkingsverband zorgt er verder voor dat de mentoren en docenten de kwaliteit en toerusting hebben die bij de wensen van de jongere past.

Brugperiode

Om een brug te slaan tussen waar de jongere vandaan komt en de uitvoering zoals het ontwikkelingsperspectief dat aangeeft, is er een passende overbruggingsperiode.

Inschrijving

Onderwijsvoorziening

Als nog steeds het Leerparadijs de meest aangewezen plek is voor de jongere, dan volgt de inschrijving en definitieve plaatsing op grond van een door betrokkenen ondertekend uitplaatsingsprotocol.

Ononderbroken

Deze zorgvuldigheid in de inschrijfprocedure wordt gehanteerd, zodat daarna in de verdere schoolloopbaan een zo klein mogelijk verandering van methode, plaats of betrokkenen plaats heeft (een ononderbroken ontwikkelingsloopbaan).