Schoolgids

Uit Leepia

Dit is de schoolgids 2018-2019 van het Leerparadijs. Hier vindt u de informatie als organisatie, kwaliteit, onderwijs, programma en zorg. Kijkt u ook naar onze website voor meer informatie. Voor alle persoonlijke zaken, kunt u het best contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Let op; het Leerparadijs is volop in ontwikkeling, dus de informatie die u hier vindt, wordt regelmatig aangepast of aangevuld!

Organisatie

Leerparadijs is voortgezet onderwijs voor kinderen die op een hoog cognitief niveau (havo/vwo) functioneren en tegelijkertijd vanwege autisme extra zorg behoeven. Het Leerparadijs is dus zorg en onderwijs ineen voor kinderen die zich op geen enkele school thuis voelen, maar wel superslim zijn en graag wil leren.

School

Het Leerparadijs streeft naar de vrijheid om zelf de wijze van aanbieden, organisatie en inrichting van het onderwijs te bepalen, waardoor deze heel nauwkeurig is afgestemd op de behoeften van onze leerlingen. Het cognitieve niveau van het onderwijs ligt op vwo. Leerlingen kunnen kiezen voor het halen een havo- of vwo-diploma. Het bevoegd gezag is in handen van de Stichting Entreprenasium die wordt bestuurd door Mariëlle Janssen en Carmen Slagter.

Wetgeving

De volgende passages uit de Leerplichtwet en de Wet op het voorgezet onderwijs zijn van toepassing op het Leerparadijs.

 • Leerplichtwet 1969
  • 1.b.3: Definitie B3-school
  • 1a1.1.b: Van toepassing verklaring delen WVO op B3 vo-scholen, verplichting schoolplan met beleid burgerschap,het onderwijs stelt de leerlingen aantoonbaar in staat om hun onderwijsloopbaan voort te zetten in het vervolgonderwijs op een niveau dat van de leerling verwacht mag worden
  • 1a1.2: Advies inspectie over erkenning B3-school
  • 1a1.3&4: Advies minister over intrekking erkenning B3-school
  • 1d: Maatregelen bij tekortschieten kwaliteit
 • Wet op het voortgezet onderwijs
  • 1: Definities
  • 2.2: Kenmerken vo, onderwijs is ingericht op ononderbroken ontwikkelproces en afgestemd op voortgang in ontwikkeling leerlingen.
  • 2a: Bevoegdheid leraren
  • 3: Verplichting tot overleg met vertrouwensinspecteur en aangifte inzake zedenmisdrijven
  • 3a: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • 3b: Zorgplicht voor fysieke, psychische en sociale veiligheid
  • 6a: Nederlands als voertaal
  • 11b: Aandacht besteden aan kerndoelen
  • 23a 1e zin: Bevoegd gezag draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs.

Eisen

Dat betekent dat het Leerparadijs aan de volgende eisen dient te voldoen:

 • het onderwijs stelt de leerlingen aantoonbaar in staat om hun onderwijs loopbaan voort te zetten in het vervolg onderwijs op een niveau dat van de leerling verwacht mag worden (artikel 1a1, eerste lid, onder b, Leerplichtwet 1969);
 • de school verantwoordt zich in een schoolplan over de wijze waarop wordt omgegaan met de opdracht de leerlingen te laten integreren in de Nederlandse maatschappij (artikel1a1, eerste lid, onder b, Leerplichtwet1969);
 • het onderwijs stelt de leerlingen in staat een ononderbroken ontwikkelingsproces door te maken en is afgestemd op de voorgang in hun ontwikkeling (artikel 2, tweede lid, WVO);
 • het onderwijs mag uitsluitend door bevoegde leraren worden gegeven (artikel 2a WVO);
 • het bevoegd gezag is verplicht tot overleg met de vertrouwensinspecteur en tot het doen van aangifte inzake zedenmisdrijven; het personeel heeft ter zake een meldingsplicht bij het bevoegd gezag (artikel 3 WVO),
 • en de school moet een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hanteren(artikel3aWVO);
 • het bevoegd gezag moet zorgdragen voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid op school en daartoe de veiligheidsbeleving van de leerlingen monitoren,een veiligheidsbeleid hebben en een coördinator hebben voor het veiligheidsbeleid, alsmede een aanspreekpunt in het kader van pesten (artikel 3b WVO);
 • in overeenstemming met artikel 6a WVO wordt het onderwijs in het Nederlands gegeven;
 • de school besteedt aantoonbaar aandacht aan de kerndoelen (artikel 11b WVO);
 • degene die de school in stand houdt, draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs op de school (artikel23a, eerste zin,WVO).

Communicatie

De communicatie met ouders/verzorgers en stakeholders vinden wij heel belangrijk. Naast persoonlijk contact, e-mail en telefoon, zetten wij met name social media in als Twitter en Facebook. Wij verwachten dat ouders/verzorgers en leerlingen die media actief volgen, zodat ze altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

Kwaliteit

Het Leerparadijs dient te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op niet bekostigde scholen in het voortgezet onderwijs. We lichten daarom - per onderzoekscriterium aan de hand waarvan de inspectie het onderwijs beoordeelt - toe hoe het Leerparadijs denkt te voldoen aan naleving van de wettelijke eisen en de zogenoemde niet-wettelijke eisen.

Aanbod

Leerdoelen : Het leerparadijs hanteert de leerdoelen (kerndoelen) van het reguliere onderwijs, dus er ontstaan geen hiaten. De volgorde waarin de leerdoelen worden bereikt en de leerstof aan de orde komt, is afhankelijk van de ontwikkeling en voorkeuren van de leerling. Het Leerparadijs vult deze leerdoelen aan met die van het ondernemend leren en de executieve functies. Drie keer per jaar wisselt het Leerparadijs van tweede taal.
Diploma : Leerlingen halen hun diploma’s middels deelcertificaten, een staatsexamen of een examen als extraneus op een school met examenbevoegdheid. De volgorde en het niveau waarop wordt aangepast aan de behoeften en ontwikkeling van de leerling zelf.
Vervolgonderwijs : Zowel de leerstof als onze methode van leren bereid onze leerlingen optimaal voor op het vervolgonderwijs en verdere loopbaan. Leerlingen doen, waar mogelijk, al ervaringen op met vervolgonderwijs of ondernemingen/maatschappelijke instellingen middels stages en het volgen van modules uit het vervolgonderwijs.
ICT : Alle leerstof en middelen voor leerbegeleiding zijn digitaal. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een online leeromgeving en gamification. Ook oefent de leerling veel met programmeren en andere vormen van ICT. Hiermee bereidt het Leerparadijs de leerlingen voor op de digitale toekomst.
Referentiekader : Het Leerparadijs zal diagnostische tussentijdse toetsen (DTT) inzetten om de voortgang te checken met betrekking tot Nederlands, Engels en rekenen aan het eind van de onderbouw. Eveneens krijgen de leerlingen voldoende oefening om de Centrale rekentoets te halen.
Burgerschap : De kernactiviteit van een leerling (maatschappelijk ondernemend leren) op het Leerparadijs is vanuit binding, loyaliteit en identificatie, de samenleving middels eigen ondernemingen te verbeteren.

Leertijd

Schooltijden : De openingstijden zijn vastgesteld van 8:00 tot 16:00 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op de woensdagen is de school gesloten. Leerlingen mogen in overleg met de coaches zelf de schooltijden bepalen. Schoolvakanties en roostervrije dagen worden in overleg met leerlingen en ouders vastgesteld.
Urenregistratie : De uren dat een leerling begeleid leert wordt bijgehouden middels een urenregistratie. Leerlingen kunnen zelf hun tijden indelen en verdelen. Een time-out, ziekte of een andere onderbreking kan zodoende eenvoudig worden gecompenseerd.
Begeleid onderwijs : Leerlingen dragen zelf zorg voor voldoende begeleid onderwijs. Voorop staat dat elke leerling voldoende begeleiding en tijd krijgt om zich voor te bereiden op passend vervolgonderwijs.
Periodes : Het Leerparadijs kent geen leerjaren en daarom kan een leerling niet blijven zitten. Het leerparadijs verdeelt het schooljaar in drie periodes van 13 weken (65 onderwijsdagen, 13 studiepunten) waarin men van tweede voertaal wisselt en waar op het eind aan de hand van het portfolio de balans wordt opgemaakt.
Maatwerk : Van de hierboven leertijd kan afgeweken worden als dit de persoonlijke ontwikkeling op de lange termijn dient. In dat geval volgt de leerling een op maat gemaakt onderwijsprogramma en/of dagbesteding.

Schoolklimaat

Veilig : Coaching en begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats door een kleine vaste groep begeleiders. Het leerparadijs kent geen klassen maar groepen van 4-6 leerlingen die met elkaar een sterke band ondervinden en de vaste begeleider als vertrouwenspersoon ervaren. Zo is een klik-evaluatie (waarin de leerling aangeeft of er na een tijdje een goede verstandhouding is ontstaan) een vast onderdeel. Scholieren mogen op het leerparadijs zelf bepalen waar ze leren, zolang dit onder begeleiding is. Het Leerparadijs heeft een veiligheidsplan en een zorg - en veiligheidscoördinator die meteen ook aanspreekpunt is wat betreft veiligheid en zorg.
Betrokken : Het Leerparadijs werkt nauw samen met de ouders. We zien ouders als partner omdat zij eveneens gedachten, gedragingen en gevoelens van de leerlingen kennen en als gezin hier ook in stimuleren. We vinden het in dit kader ook van belang dat ouders begrijpen waarom een bepaalde koers, ondernemend leren en leven, wordt gevaren. Wanneer de leerling zich alleen op school aanpast, en thuis en eromheen vervalt in oude patronen, zonder stimulans van ouders en belangrijke anderen, hebben de inspanningen weinig effect. Het hele systeem van het kind wordt gevraagd achter de aanpak te staan. En waar nodig erin te begeleiden om erachter te kunnen staan en het nut ervan in te zien. Het Leerparadijs ziet de ouders dus als belangrijke partners en maakt ook graag gebruik van de ouders als ervaringsdeskundigen om de benadering van de leerlingen nog meer passend te maken.
Gelijkwaardigheid : Scholieren zijn eigenaar van hun eigen leren op het Leerparadijs. Iedere scholier heeft zo een unieke lap op de gezamenlijke onderwijsdeken die het Leerparadijs heet. Men vormt deze deken op basis van gelijkwaardigheid en onderling respect. Het Leerparadijs ziet pesten als haar eigen falen in het scheppen van een veilig, pedagogisch klimaat en wil dit met haar pestprotocol te allen tijden voor zijn.
Maatwerk : Elke leerling volgt zijn eigen leerplan, dat is opgesteld op grond van zijn of haar specifieke onderwijsbehoeften. In dit leerplan wordt de best mogelijke begeleiding beschreven. Daarnaast kent elke leerling een zorgdossier waarin de behoeften staan wat betreft zorg. Op grond van de leerplannen en de zorgdossiers roosteren de begeleiders hun ondersteuning in zodat deze daar zo goed mogelijk op is afgestemd. Door de kleine groepen bestaat er veel mogelijkheden tot individuele afstemming.
Consentbeginsel : Verzorgers en leerlingen hebben een bepalende stem in hoe zij het pedagogisch handelen van de begeleiders en het aanwezige schoolklimaat wensen. Zij geven zelf aan hoe veilig en motiverend de leeromgeving wordt ervaren. Een besluit ten aanzien van het klimaat op school wordt alleen genomen als alle verzorgers en leerlingen geen overwegend beargumenteerd bezwaar hebben tegen het nemen van dat besluit (consentbeginsel). In dit klimaat staat sociale integratie en actief burgerschap en actief kennismaken met de verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten voorop.
Transfer : Het klimaat waarin ondernomen en geleerd wordt, is een belangrijke factor om transfer van leren te bereiken. De kenmerken van de lerende (zoals persoonlijkheid, motivatie, intelligentie), onderwijsontwerp (leerdoelen, leerbehoeften, methoden) en de (fysieke) omgeving waarin wordt geleerd zijn daarbij van belang. Door leerlingen samen met de docenten zelf het klimaat te laten ontwerpen (zoals een gedragscode), wordt gegarandeerd dat betrokkenen het klimaat waarderen en daarmee de intrinsieke motivatie om te leren versterkt.
Vertrouwen : Het Leerparadijs gaat uit van de wens die een leerling ten aanzien van zijn begeleiders ooit uitte: "Vertrouw me dat ik het kan, blijf trouw als het niet lukt". Het zelfvertrouwen van de leerlingen wordt weer hersteld doordat ze worden uitgedaagd op hun talenten en passies. De sterke kanten van autisme worden ingezet en niet als stoornis benaderd.
Objectief : Het leerparadijs monitort jaarlijks door middel van objectieve instrumenten de veiligheidsbeleving en het welbevinden van de leerlingen.

Pedagogisch-didactisch handelen

Ondernemend : Docenten op het Leerparadijs zijn ondernemende docenten. Ze bieden zichzelf aan als ZZP-er of worden gedetacheerd via Randstad of het Samenwerkingsverband. Randstad en het Leerparadijs hebben daarvoor een intentieverklaring ondertekend.
Zelfselectie : Docenten op het Leerparadijs worden door de leerling ingehuurd, immers ze dienen ondernemend te zijn in gedrag en in hoedanigheid om een goed rolmodel te zijn voor onze leerlingen. De docent presenteert zich met zijn portfolio (met minimaal een Verklaring Omtrent Gedrag en diploma's als bewijzen) op de elektronische leeromgeving. Een leerling kan een docent naar keuze toevoegen aan zijn eigen onderwijs. De behoefte van de leerling bepaalt dus sterk of het pedagogisch-didactisch handelen van de docent voldoende afgestemd was op het onderwijsleerproces en de voortgang in ontwikkeling van de betreffende leerling. Als er een klik is met de docent en hij voegt in zijn handelen waarde toe aan hetgeen de leerling vraagt, dan zal er vanzelf een duurzame relatie ontstaan.
Verkopend : De huidige generatie ervaart geen aansluiting bij het huidige onderwijssysteem. Met name ondernemende kinderen en/of kinderen in het autistisch spectrum, hoogbegaafdheid en/of hoogsensitiviteit zien en voelen deze discrepantie. Zij hebben juist nodig dat leren een duidelijk doel en relevantie heeft voor hun eigen ontwikkeling. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, dan tonen ze juist een grote mate van leergierigheid, ontdekken ze verborgen talenten en stellen daarbij hoge eisen aan zichzelf. De coaches op het Leerparadijs brengen, bij alles wat de leerlingen doen, het nut ervan aan de man.
Lerend : Leerlingen worden intensief ondersteund in het leren plannen en organiseren van hun project- en leeractiviteiten en het leren (ondernemend) te leren.
Coachend : Leerlingen worden voortdurend gecoached in (zelf)bewustwording, faalangstreductie, sociale vaardigheden en weerbaarheid en in het bijzonder in het ontwikkelen van executieve functies.
Bekrachtigend : Op het Leerparadijs zien de coaches kansen in plaats van beren op de weg en we spreken daarom liever van challenges dan van problemen of beperkingen.
Sociaal : De activiteiten kennen altijd een sociaal, ondernemend en onderwijs-aspect.
Methodisch : Via de LOL-methode (leren ondernemend te leren) wordt de metacognitie versterkt door liefhebberijen via een eigen onderneming/project te koppelen aan de leerdoelen van het onderwijs. De (metaforische) onderneming van een leerling stelt de leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen begeleidt door de coaches van het leerparadijs.
Ontdekkend : Op het leerparadijs leert men door zelfgestuurde ontdekking, die wordt ondersteund door gestuurde zelfontdekking. Het kader dat de coaches leveren is bewustwording van wie je bent en wat je nodig hebt. De vrijheid die de leerling heeft, is te ontdekken hoe daar op een eigen passende invulling aan te geven.
Ontplooiend : Het Leerparadijs heeft veel aandacht voor leren leren, executieve functies, omdat dit bij leerlingen met autisme niet zo gemakkelijk gaat als gemiddeld. In het begin staat daarom zelfontplooiing (Bildung) en zelfbewustwording voorop. Deze verkenning vertaalt zich in concrete ondernemingen door de leerlingen. Van hieruit worden verbindingen gelegd met de reguliere vakken. Naarmate de leerling zich ontwikkelt als slimme leerder, zal er steeds meer focus zijn op de reguliere leerdoelen.
Didactisch : Het leren leren, metacognitieve vaardigheden, executieve functies vormen op het Leerparadijs de hoofdbestanddelen van het onderwijsprogramma, waar de meer op het vakgerichte leerdoelen aan worden verbonden in plaats van andersom. Op het Leerparadijs ondersteunen de begeleiders in de vorm van modules zaken als ondernemendheid, samenwerken, afspraken maken, creativiteit, metacognitie, zelfbewust, burgerschap en effectiviteit. Vanuit deze leercompetenties ondersteunt het didactisch handelen van de vakdocenten de leerlingen om zelf de wereld ontdekken en zo de leerdoelen uit de reguliere vakken, kerndoelen of eindtermen te bereiken. Tenslotte is het veilige zorgklimaat dè basis om tot leren en didactiek te komen.
Adaptief : De coaches op het Leerparadijs helpen de leerling met inclusie. Inclusie verschilt van integratie in de zin dat niet de persoon zelf zich moet aanpassen aan de omgeving, maar de omgeving zich aanpast aan de persoon en zijn mogelijkheden. Dit respect voor en rekening houden met de uniciteit van iemand, geeft deze persoon het gevoel "u voelt prima, laten we daar eens gebruik van maken". In het onderwijs wordt dan gesproken van adaptief onderwijs, inclusief onderwijs of leren op maat. De leerling leert beter als de leerstof en de leermethode beter is afgestemd op zijn leerbehoefte en leerstijl.

Zicht op ontwikkeling

Projecten : Centraal in het onderwijs staan de door leerlingen zelf bedachte projecten waarmee ze uitdagingen aangaan van waaruit de leerdoelen uit de schoolvakken worden gehaald. Er wordt ruimte gegeven voor alle soorten leerstijlen en leertempo's.
Portfolio : De ontwikkeling van de leerlingen wordt bijgehouden in een digitaal portfolio. Op grond van de bewijzen en de bewijsvoering in het portfolio kennen experts of digitale expertsystemen leerdoelen toe aan de betreffende leerling. Dit gaat in de vorm van badges. Deze badges kunnen dus los van deskundige persionen ook worden verdiend met online tools of cursussen die na succesvol doorlopen een bewijs van bekwaamheid of certificaat geven.
ECTS : De zwaarte van leerdoelen wordt toegekend door behaalde European Credit Transfer and Accumulation System; een Europese maat voor studiepunten zoals die in het hoger onderwijs wordt toegepast. Eén credit staat voor 28 studie-uren voor een gemiddelde vwo-leerling. Het tempo van de ontwikkeling van een leerling wordt gemeten in ECTS per periode (13 weken).
Zorgdossier : Alle zaken met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling en de zorg worden in een geheim, individueel zorgdossier bijgehouden.
Urenregistratie : De uren die een coach een leerling begeleid met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling en onderwijs worden door de coach vastgelegd in een urenregistratie. Alleen als een leerling niet het afgesproken aantal begeleid onderwijs uren dreigt te halen, worden de ontbrekende uren als verzuim geregistreerd of gekeken of een aanpassing in de leertijd gewenst is. Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als het schoolhoofd niet op tijd of er geen geldige reden (ziekte, een verplichting vanuit een godsdienst of levensovertuiging of huwelijk of uitvaart) is.
Leerlingvolgsysteem : Het openbare portfolio in combinatie met de urenregistratie, ECTS en het zorgdossier vormen samen het leerlingvolgsysteem. Wekelijks lopen de leerlingen en verzorgers de ontwikkelingen van de afgelopen week met elkaar door. Zo worden eventuele verstoringen direct opgemerkt en kan er snel een interventie plaatsvinden.
Voortgangsgesprek : Elke week heeft de begeleider een gesprek met de leerling over de studievoortgang met de uitnodiging naar de verzorgers om daarbij aanwezig te zijn uit betrokkenheid. Wanneer uit de gegevens blijkt dat de leerling te weinig tijd aan leren kan besteden of onvoldoende leerdoelen weet te behalen (voldoende ECTS), dan zal de coach vaststellen wat de oorzaak van de leerproblemen zijn en een (aangepast) zorgplan formuleren voor opname in het zorgdossier. Bijvoorbeeld kan besloten worden om tijdelijk de persoonlijke ontwikkeling meer aandacht te geven tot de drempels om de leerdoelen te bereiken zijn weggenomen.

Ondersteuning

Preventie : Het Leerparadijs gaat er al vanuit (zie Schoolgids#Deelname) dat al haar leerlingen specifieke ondersteuning en begeleiding op persoonlijke ontwikkeling en onderwijs (een orthopedagogische en orthodidactische benadering) nodig hebben. Dit is al vastgesteld voordat de leerlingen überhaupt gaan deelnemen. Dat betekent dat er een persoonsgebonden budget beschikbaar is van waaruit duidelijk blijkt wat de aard van de extra ondersteuning dient te zijn en hoe die uitgevoerd dient te worden. In ieder geval is er voldoende ruimte gereserveerd voor extra ondersteuning. De leerling krijgt immers 30 uur per week begeleiding. Voor het behalen van de leerdoelen van het Leerparadijs is voor een gemiddelde vwo-leerling 28 uur studiebelasting voldoende. Aangezien onze leerlingen meer-begaafd zijn, zal voor hen de studiebelasting wat betreft de reguliere leerdoelen veel lager liggen en zullen ze ook veel minder begeleiding daarbij nodig hebben. De hieruit vrijkomende begeleidingsuren worden ingezet voor orthopedagogische en orthodidactische begeleiding.
Sociaal-emotioneel : Het sociaal-emotioneel functioneren is voor het Leerparadijs heel belangrijk. Hierin ondersteunt het maatschappelijk ondernemend leren. Leerlingen zien zichzelf als een onderneming. Dit begint bij jezelf beter leren kennen en ontwikkelen. Dit vraagt wekelijkse individuele coaching. Vanuit eigen kracht en zelfkennis leren de leerlingen steeds beter hoe ze in elkaar steken en wat ze nodig hebben in communicatie of samenwerking met anderen en leren ze dit aan te geven. Op het Leerparadijs is extra zorg voor sociaal emotioneel functioneren, omdat leerlingen hier vaak achterstand in hebben vergeleken met leeftijdsgenoten.
Extern : Het Leerparadijs is in nauw contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin en met de gemeente. Het Leerparadijs treedt in overleg met deskundige instanties om het kind zo goed mogelijk passende extra ondersteuning en begeleiding te bieden indien de school dat niet zelf kan bieden. De wekelijkse coaching van de leerling, de vertrouwensrelatie met de coach en de nauwe betrokkenheid van de ouder/verzorger dient ter tijdige signalering.
Reguliere scholen : In het algemeen zoekt het Leerparadijs graag de samenwerking op met het reguliere of speciaal voortgezet onderwijs. Belangrijk startpunt daarbij is dat aan alle voorwaarden voor de leerling kan worden voldaan om passend onderwijs te bieden. Over- of terugstappen kan aangezien het Leerparadijs voldoet aan de leerdoelen van het regulier onderwijs.
Scauting : Scauting - gevestigd in Hoogeveen maar actief in heel Drenthe - is deskundig in het helpen van hoogbegaafde mensen met autisme in wonen, werken en leren en beschikt over veel expertise op het gebied van Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), zoals Asperger, PDD-NOS en klassiek autisme. Bij het leren ondersteunt Scauting vanuit deze deskundigheid zodat de studiebegeleiding hierop is afgestemd en zoekt men verbinding vanuit het netwerk naar de toekomstige (werk)praktijk.
Centrum voor Ontwikkeling en Educatie : Het Centrum Ontwikkeling en Educatie neemt de studiebegeleiding en cursussen voor de leerlingen op zich. Voor het nemen van het roer over je eigen leren zijn leervaardigheden nodig die nog verder ontwikkeld dienen te worden. Leren leren als aanvulling op leren ondernemend te leren. Deze metacognitieve vaardigheden hebben als voordeel dat - eenmaal aangeleerd - men er het hele leven lang in allerlei gebieden en omgevingen zijn voordeel mee kan doen.
MeCoaching : MeCoaching wordt gerund door Mariëlle Janssen, een van de oprichters van het Entreprenasium. Zij combineert de specifieke ervaringen en kunde van het maatschappelijke ondernemend leren met de vaardigheid om jonge ondernemende mensen in het autistisch spectrum te coachen in hun persoonlijke ontwikkeling. Zij is bedenker van de Entreprenasium-methode MOOI’S (het ondernemend ontdekken en ontwikkelen van Menslievendheid, Oplettendheid, Openheid, Integriteit en Stabiliteit). MeCoaching neemt de rol van coach op zich in het ontwikkelen van de ondernemende persoonlijkheid. Verder is MeCoaching gespecialiseerd in de relatie tussen (hypno-)therapeutische methoden en technieken, en autisme.
Entreprenasium : Het opzetten en sturen van ondernemingen/projecten is voor de ondernemende leerlingen de voornaamste invulling van het schoolprogramma. De onderwijsarchitect van het Entreprenasium helpt vrijwillig deze projecten zo te ontwerpen dat hiermee ook de kerndoelen uit het onderwijsprogramma worden gehaald. De onderwijsarchitect doet deze inzet als investering in producten en diensten die hieruit voortvloeien en wordt als tegemoetkoming daarom eigenaar hiervan. Uiteraard mogen partners blijvend en gratis deze en eerder ontwikkelde producten en diensten inzetten ten behoeve van dit initiatief.
LOL-makers : Uit het entreprenasium is een groep ondernemende personen voortgekomen (oud-leerlingen en oud-coaches) die een eigen onderneming zijn gestart om leerlingen en docenten te ondersteunen bij het LOL-maken; het inrichten van Leren Ondernemend te Leren. Leerlingen kunnen zich hierbij aansluiten, van de expertise leren en ervaringen delen. Deze groep zal ondersteunen bij het vermarkten van kansrijke ideeën en hieruit op eigen kracht haar revenuen genereren.
MOID : Meesterlijk ondernemen in Drenthe (MOID)(MOID), een Best Practiceproject van het Ministerie van OCW/EZ i.s.w.m. de provincie en vijf Drentse gemeenten, leert leerlingen op scholen om op een innovatieve manier ideeën om te zetten in ondernemende activiteiten. MOID ontdekt en onderzoekt daarbij ondernemende talenten en brengt dit onder meer in kaart met filmpjes en kijkwijzers. MOID was al betrokken bij ondernemende activiteiten van leerlingen uit het VO om de missie van MOID voor leerlingen in het PO te realiseren en tevens voor het Entreprenasium wervend waren (STEP). Deze projectmatige win-win samenwerking wordt voortgezet vanuit dit initiatief voor basisscholen in de regio Emmen. Onderwijspsycholoog Itie van den Berg is de ervaren en deskundig aanspreekpunt voor MOID.
Diem Do : Diem Do heeft als jonge entrepreneur veel successen behaald in het met jonge ondernemende mensen opzetten van mooie projecten (zoals een programmeerschool, TEDxEmmen, Jongereninitiatief Emmen en een maakplek in de oude dierentuin) en kent een groot netwerk (Growing Workspace) van ondernemende mensen in Emmen en omgeving. Zij kan leerlingen ondersteunen bij het samen met dit netwerk ontwikkelen van projecten die binnen de eigen maar vooral ook in andere scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) het ondernemend gedrag zal prikkelen. Bijvoorbeeld een hackathon “Hack het onderwijs” om leerlingen uit te dagen zelf met initiatieven te komen om het onderwijs beter en aantrekkelijker te maken.

Ontwikkelresultaten

Begaafd : Het Leerparadijs opereert op vwo-niveau en verwacht uiteindelijk op dit niveau ontwikkelresultaten te zien van haar leerlingen. Het Leerparadijs verwacht dit omdat haar leerlingen aantoonbaar meer- of hoogbegaafd dienen te zijn (cognitief te vergelijken zijn met een formule 1-wagen).
Studax : Het Leerparadijs neemt echter eerst daartoe de verstorende leerproblemen die te maken hebben met autisme weg (eerst de versnellingsbak repareren in plaats van in de eerste versnelling door te sputteren). Een leerling wordt op het Leerparadijs eerst een ideale leerder (studax) en laat dan zien dat ook te zijn ten aanzien van de reguliere leerdoelen (in de hoogste versnelling te gaan racen). In deelstappen betekent dit dat eerst
 1. de leerling (weer) de schoolgang oppakt. Dit is bereikt als een leerling gedurende minimaal 1 periode voldoet aan de urennorm.
 2. de leerling in staat is voor langere tijd een project te plannen en te volharden daarin. Dit is bereikt als een leerling gedurende minimaal 1 periode met eenzelfde project is bezig geweest.
 3. de leerling zijn eigen ontwikkeling kan inzien. Dit is bereikt als een leerling met succes een eigen portfolio heeft opgesteld en gedurende minimaal 1 periode heeft bijgehouden.
 4. de leerling zijn eigen leren kan reguleren. Dit is bereikt als een leerling met zijn portfolio aantoont aan voldoende leerdoelen gedurende de afgelopen periode te hebben voldaan.
Pas na deze mijlpalen te hebben bereikt verschuift de focus naar de kern- of examendoelen.
Tempodifferentiatie : Het Leerparadijs ziet als voornaamste onderscheid tussen havo en vwo het verschil in studietempo. Aangezien het Leerparadijs al in tempo differentieert door individuele leerplannen en het afwezig zijn van leerjaren, kan een leerling ook kiezen voor een havo-diploma als eindresultaat.
Witte vlek : Het Leerparadijs is opgericht om leerlingen die op het reguliere havo/vwo-onderwijs dreigen uit te vallen, al thuis zitten of zich in een traject bevinden recht te doen. Voor leerlingen die meer of hoogbegaafd zijn is zo’n structurele plek in de regio Emmen niet beschikbaar. Zij worden zodoende gedwongen om onder hun cognitief niveau onderwijs te volgen, wat leidt tot onderprikkeling. Dit kan bij mensen met autisme leiden tot onproductief denken en daarmee gepaard gaande depressies of thuiszitten.

Kwaliteitszorg

Continuïteit : Leerlingen volgen een eigen individueel leertraject met een eigen studietempo en vormen zo één groep zonder schotten tussen de leerjaren of de niveaus. Ondernemend onderwijs als doorlopende leerlijn in de volle breedte - zo is gebleken uit de ervaringen met het Entreprenasium-initiatief - is lastig te realiseren binnen het reguliere onderwijs. Echter met partners uit de zorg, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs, onderwijsbegeleiding, sociale entrepreneurs en specialisten op gebied van autisme die elk hun eigen steentje bijdragen, kunnen de drempels op een aparte ondernemende school worden overwonnen. Het Leerparadijs biedt deze speciale plek en heeft de deuren eveneens open voor leerlingen vanuit de reguliere scholen. Het Leerparadijs hoopt zo op laagdrempelige (uit)wisselwerking met reguliere scholen zodat te allen tijde een optimale onderwijsloopbaan kan worden gerealiseerd.
Verbetering : Ons onderwijs ontwikkeld zich gefaseerd. Na elke fase blikken we terug en voeren we verbeteringen door. Door aan te sluiten bij de al uitgewerkte implementatiestrategie van het Entreprenasium, is er sprake van een gefaseerde aanpak met gedefinieerde stappen. Voor de leerling, maar ook de coaches en de school zelf is er in elke fase weer een terugblik en nieuwe verkenning van de passies en talenten (voortschrijdend inzicht). Dit zetten alle partijen om in eigen onderneming of project gedurende de volgende fase. Uitgangspunt daarbij is: "Doen waar je al goed in bent (je talent) en blij van wordt".

Overig

Dagschool : Het Leerparadijs is een dagschool.
Gemeente : De school meldt de in- en uitschrijving en verwijdering van leerlingen binnen zeven dagen en ongeoorloofd verzuim van meer dan 16 uur per vier weken aan de gemeente.
Leraren : De school zorgt voor bevoegde leraren onder meer door een overeenkomst met Randstad of via het Samenwerkingsverband. Zo wordt een breed aanbod van bevoegde 1e- en 2e-graads docenten geleverd die op flexibele basis en vraaggestuurd inzetbaar zijn.
Talen : Het onderwijs wordt in het Nederlands gegeven. Elke vier maanden hanteert het Leerparadijs een andere tweede voertaal naast het Nederlands. De huidige leerlingen hebben gekozen voor Engels, Duits en vervolgens Spaans als taalperiode. De leerlingen proberen elke periode een excursie te doen naar een land waar de betreffende taal wordt gesproken. Ze bekostigen dit zelf door middel van allerlei acties. Vooraf trainen ze zichzelf dusdanig in de betreffende taal dat ze tijdens de excursie alleen maar in die taal spreken, lezen en schrijven.
Meldcode : Het Leerparadijs kent een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Burgerschap : Voor meer informatie lees het schoolplan waarin het beleid ten aanzien van burgerschapsonderwijs overal in is verweven.

Onderwijs

De missie van het Leerparadijs is maatschappelijk ondernemend onderwijs voor de hoog-functionerende scholier met autisme als adequate uitvoering van de wet passend onderwijs. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de persoonlijke ontwikkeling, het leren van vaardigheden en het gericht zijn op een eigen onderneming, onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Visie

Voor leerlingen die op een hoog cognitief niveau functioneren, maar in het regulier onderwijs worden gehinderd door autistische persoonlijkheidskenmerken, zijn er sterke aanwijzingen dat (maatschappelijk) ondernemend onderwijs hen beter tot hun recht laat komen, een toekomstperspectief biedt met passende kansen in de maatschappij en voorkomt dat ze uitvallen. Hoewel het niveau van het genoten onderwijs niet zo van belang is voor het aantal ondernemers, is dit wel significant voor het succes van die ondernemers. De Europese Commissie noemt ondernemend leren de belangrijkste onderwijsinnovatie. Niet iedereen kan zich wringen in het keurslijf van een reguliere school. De unieke talenten van mensen met autisme worden dan geamputeerd terwijl ze ook met succes kunnen worden ingezet bij maatschappelijke ontwikkelingen en 21 eeuwse uitdagingen.

Concept

Het onderwijsconcept Entreprenasium, bij het Hondsrug College door de initiatiefnemers als eerste succesvol geïmplementeerd en gesteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, geeft ondernemende leerlingen de vrijheid om binnen het schoolprogramma een eigen onderneming (bedrijf, project, goed doel, product, actie, activiteit) op te zetten. Leerlingen kunnen deze vervangende leeractiviteiten zelf afspreken met vakdocenten. Binnen het Entreprenasium staat de (ondernemende) houding van de leerling centraal en gaat de onderwijsmethode verder dan projectonderwijs. Immers de projecten worden door de deelnemers zelf bedacht en ze zijn daarmee zelf opdrachtgever. Dit ondernemend leren gaat niet vanzelf, het Leren om Ondernemend te Leren (LOL) is daarom een voornaam deel van het onderwijsprogramma. Het onderwijsconcept van het Entreprenasium is door de stichters beschikbaar gesteld voor het Leerparadijs.

Kernwaarden

Het ondernemend onderwijs stoelt op twee kernwaarden; eigenaarschap en ondernemendheid. De ondernemende leerlingen zijn de baas over het eigen onderwijs. Dat is de oplossing voor kinderen voor wie exact passend onderwijs cruciaal is. Om elke keer weer voor elke leerling een nieuw ontwerp te maken is vanuit het oogpunt van begeleiding niet een reële inspanning. De oplossing ligt er dan in dat de leerling leert het eigen onderwijs zelf op maat te ontwerpen en begeleid wordt in het zelf het roer nemen bij de uitvoering daarvan. Kernwaarden en de daaruit afgeleide van het ondernemend onderwijs zijn daarom:

 • Passie
  • Eigenaarschap
   • Verantwoordelijkheid
    • Waardecreatie
    • Onderneming
   • Lol
    • Zelfgestuurde ontdekking
    • Leren productief te leren
  • Ondernemendheid
   • Persoonlijke ontwikkeling
    • Big Five (persoonlijkheidsdimensies)
    • Gestuurde zelfontdekking
   • Klimaat
    • (Ver)trouw
    • Veilig en sociaal

21st century skills

Het onderwijs in Europa staat voor de uitdaging om de verschuiving van een kenniseconomie naar een innovatie-economie te ondersteunen. Het aansluiten bij een innovatie-economie vraagt een andere inrichting van het onderwijs dan nu het geval is. Als we het hebben over de 21st century skills dan doelen we op de vaardigheden - en de koppeling met kennis en houdingen - die nodig zijn om optimaal mee te doen in de toekomstige samenleving. Een ondernemende, creatieve, betrokken en nieuwsgierige houding wordt gevraagd. Het Entreprenasium-concept is een best practice als het gaat om de 21st century skills. Het Leerparadijs beschikt over het Entreprenasium-concept.

Coöperatief gepersonaliseerd leren

Ondernemend leren vraagt vanuit individuele motieven samenwerken met anderen zonder schotten als school, leerjaar, leerniveau of leerproblematiek. Maatschappelijk ondernemend leren gaat niet zozeer om een eigen bedrijf op te zetten, maar jezelf als een onderneming in de maatschappij zien. Onderwijs als spiegel van de maatschappij waarin mensen zich vanuit persoonlijke passies en talenten aan elkaar binden, ongeacht achtergrond of sociale positie om samen aan een betere wereld te bouwen. Geen ondernemend iemand kan iets bereiken zonder mensen die bereid zijn het werk te kunnen en willen verzetten. Ondernemende mensen kunnen anderen inspireren om ook zich meer ondernemend te gaan gedragen. Een wisselwerking die het wederzijds respect verstrekt door een zichtbare bijdrage en waarde van iedere betrokkene.

Programma

Op het Leerparadijs stellen de leerlingen zelf hun onderwijsprogramma samen. Daarbij geldt de regel; "zo lang je er maar voldoende van leert". De leerlingen doen dit in onze Leeromgeving waar ze voor hun project een cursus aanmaken, leeractiviteiten plannen en leerdoelen koppelen. De opbrengsten van het project worden als bewijzen in een portfolio opgenomen en een uitgebreide reflectie dient als bewijsvoering voor het behalen van bepaalde leerdoelen.

Voorwaarden

De eerste periode - of periodes als de leerling meer tijd nodig heeft - wordt besteed aan het weer aanwakkeren van de intrinsieke motivatie, het voldoende aanleren van de executieve functies om als lerende te functioneren en het leren leren. In de daarop volgende periode wordt de leerling gestimuleerd om keuzes te maken uit deze verkenning, zodat er een of meer projecten ontstaan die een periode bestrijken. Pas als een project door een leerling langdurig wordt volgehouden en volbracht (hoeft niet perse succesvol te zijn), dan is aan de voorwaarden voldaan voor de volgende stap, het aan anderen tonen van de eigen ontwikkeling.

Portfolio

Pas als aan de voorwaarden is voldaan, richt de aandacht zich meer op het portfolio en het aantonen dat er voldoende andere leerdoelen zoals de kerndoelen of examendoelen zijn gehaald. Voor elke leerling is er een persoonlijke leerweg waarin ze zelf de verantwoordelijkheid hebben om anderen te laten zien wat ze hebben geleerd en hoe. Een portfolio is het middel om bewijzen te verzamelen die men specifiek voor het portfolio heeft samengesteld, maar ook tijdelijke zaken die horen bij het gewone functioneren zoals reflecties, plannen, prototypes, opnames en notities. Voor ondernemend leren zijn er twee geschikte portfoliosystemen bruikbaar:

 • Mevolution geeft leerlingen en leraren inzicht in de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen in een ondernemende context en biedt tevens functionaliteiten om elkaar feedback te geven.
 • Het ondernemerschapspaspoort is een gestandaardiseerde vastlegging van activiteiten die leerlingen hebben ondernomen en de competenties die hij of zij daarbij hebben ontwikkeld.

Het Leerparadijs heeft er voorlopig voor gekozen een eigen portfolio-systeem te implementeren om aan de specifieke kenmerken en behoeften van onze leerlingen tegemoet te komen. Een portfolio kan vanuit de elektronische leeromgeving worden geëxporteerd naar dit systeem, maar ook naar een eigen website van de leerling of een PDF bestand.

Leerbronnen

EPedia is een afgeschermde online encyclopedie met inmiddels ruim 12.000 pagina's waarin registreerde gebruikers naar eigen behoefte een oceaan aan informatie wat betreft maatschappelijk ondernemend leren kunnen vinden. Met deze wiki als leeromgeving kunnen ondernemende leerlingen het initiatief nemen om (ondersteund door docenten en schoolleiding) zelfstandig een eigen leerlijn te ontwerpen. Daarnaast kunnen ze hun vordering bijhouden op een digitaal portfolio en badges laten toekennen door derden. Het Leerparadijs heeft onbeperkt toegang tot deze leerbron en mag onderdelen daaruit vrij overzetten naar haar eigen leeromgeving.

Software

Een eigen laptop met snel en mobiele internetverbinding is noodzakelijk. Dit wordt gevraagd als bijdrage van de ouders. De leeromgeving is volledig webbased, dus leerlingen kunnen met deze faciliteiten overal 24/7 met hun projecten werken. Er zijn volop MOOC’s, online cursussen en andere webbronnen om vakinhouden op maat aan te bieden zonder fysieke begeleiding. Juist onze doelgroep leert graag zelfstandig.

Zorg

Het Leerparadijs is opgericht om extra zorg te bieden aan hoog-functionerende kinderen met autisme. Voor deze kinderen is het heel belangrijk dat ze niet als lastig worden beschouwd, maar als paradijsvogels. Het is hun wens en die van hun ouders/verzorgers om "gewoon" naar school te gaan. Vandaar dat het leerparadijs (als zorg-instelling) zich wil laten erkennen als zijnde een particuliere B3-school. De leerling kunnen zo voldoen - bij volledige deelname - aan de leerplicht. Voor leerlingen die vrijgesteld zijn van de leerplicht vervalt de prestatiedruk wat betreft schooltijd en leerdoelen, hoewel we uiteraard hen wel motiveren hieraan te voldoen. Ook is het mogelijk een op maat gemaakt onderwijsprogramma aan te bieden door af te wijken van het minimum aantal uren onderwijstijd.

Aanmelding

Aanmelding