Pestprotocol

Uit Leepia

Het Leerparadijs ziet pesten als haar falen in het scheppen van een veilig, pedagogisch klimaat. Het pestprotocol is bedoeld om via een duidelijke aanpak om te geven hoe we pestgedrag op het Leerparadijs voorkomen en niet komen tot het blussen achteraf.

  • Op het Leerparadijs spreken minimaal 1 keer per week met de leerlingen individueel om vast te stellen of een leerling zich volledig veilig en vrij voelt en ongeacht uiterlijk, gedrag, gevoelens en sociale uitingsvormen, zich welkom en gewaardeerd voelt.
  • Op het Leerparadijs polsen de coaches voortdurend - door de korte lijnen en nauwe betrokkenheid - bij ouders of verzorgers of hun kind zich helemaal thuis en gelukkig voelt op het Leerparadijs en welke eventuele drempels hij of zij ervaart.
  • Bij de minste geringste indicatie vanuit ouder of kind van bedreiging of intimidatie of het niet veilig, vrij, welkom en gewaardeerd voelen van een leerling zal het Leerparadijs stevig ingrijpen en een melding maken in het Leerlingvolgsysteem van betrokkenen (slachtoffer, pesters, meelopers en stille getuigen).
  • Het Leerparadijs zal alle nodige maatregelingen nemen zodat het onacceptabel gedrag van de verantwoordelijken niet regelmatig en systematisch kan worden en daarmee in pestgedrag overgaat.
  • Het Leerparadijs beschikt over deskundige coaches wat betreft het wegnemen van ongewenst gedrag en schakelt eventueel deskundige hulpverleners in daarvoor.