Onderwijs

Uit Leepia

Bewust zijn als hoofdvak

Vanuit een verkenning wie je bent, wat jij nodig hebt, je eigen onderwijs inrichten!

In Emmen is een innovatieve school gestart, gericht op jongeren die op een hoog cognitief niveau (HAVO/VWO+) functioneren en tegelijkertijd extra zorg nodig hebben vanwege autisme, ADD/ADHD, hoogbegaafdheid en hoog gevoeligheid. Hierdoor komen deze jongeren zichzelf tegen binnen het reguliere onderwijs. De jongere gaat de uitdaging aan om verzet, peinzen en oordelen om te buigen naar acceptatie, bewustzijn en nieuwsgierigheid. Hierin vervult het Leerparadijs een ondersteunende rol, maar bovenal als vangnet wanneer dit even moeilijk is. Door deze vrijheid krijgt de jongere de ruimte zijn/haar unieke passie te ontdekken. Vanuit deze gevonden passie en vanuit de zelfacceptatie opent dit deuren om nieuwe dingen te leren. Dit zal gebeuren op cognitief vlak, maar vooral ook op sociaal vlak. “Hoe ga ik zorgen dat ik iets voor elkaar krijg bij iemand.” “Hoe zorg ik dat anderen zich gewaardeerd voelen als ze iets voor mij betekenen.” Onderwerpen die voor de meeste mensen van zichzelf spreken, maar voor jongeren binnen dit spectrum erg moeilijk blijken.

Doelgroep

Hoog-functionerende leerlingen met brein die niet gemiddeld is. Ondernemende jongeren die het roer over hun eigen leren willen nemen. In Emmen is er voor deze doelgroep nog geen passende onderwijs(vorm). De huidige vorm van onderwijs met 50 minuten roosters, klassen, leerjaren, een diversiteit aan vakken, massaliteit, doet geen recht aan een optimale ontplooiing van jongeren. Ondenemend onderwijs is een onderwijsvorm die naadloos aansluit bij de passie, persoonlijkheid en talenten van jongeren. Voortgezet onderwijs op Havo/ VWO / VWO+ niveau waarbij de jongeren leren en hun diploma halen door ondernemende projecten op te zetten en zichzelf leren kennen en ontwikkelen als “maatschappelijke onderneming”. Wanneer je je passies en talenten kent of ontdekt, weet je op welke gebieden je ondersteuning of extra hulp nodig hebt Wanneer je jezelf goed kent, draag je je kennis makkelijker over aan anderen. Uiteindelijk vindt je makkelijker en geleidelijke je plek in de maatschappij.

Deze aanpak veronderstelt betekent natuurlijk veel meer extra zorg en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Juist deze jongeren hebben een meer dan gemiddeld gevoel van veiligheid en vertrouwen nodig. Deze basis geven we door middel van persoonlijke en groepscoaching in kleine groepen.

Initiatiefnemers

Mogelijk gemaakt door

Om een robuuste en ondernemende organisatie neer te zetten werken we met het wetenschappelijk model van Effectuation namelijk het Crazy-Guilt principe, waarbij stakeholders zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen lap op de deken. Zelf verantwoordelijk ten aanzien van alle onderneming-aspecten zoals product, personeel, prijs, plaats, promotie enzovoort. Door deze zelfselectie en zelfverantwoordelijkheid reduceren entrepreneurs onzekerheden en co-creëren alle partners vanuit hun eigen expertise. Er is zodoende geen sterke centrale aansturing nodig die door ondernemende mensen als remmend zal worden ervaren, en uiteindelijk deze mensen wegjaagt. Een sterke commitment om de lappen slim aan elkaar te naaien ontstaat bij ondernemende stakeholders door eigenaarschap van de eigen lap in combinatie met de wederzijdse afhankelijkheid met “vrienden”. We zijn verheugd te melden dat we over voldoende sterke lappen beschikken om een warme deken voor onze leerlingen te bieden.

 • MeCoaching begeleidt het ondernemend en persoonlijk ontwikkelen.
 • Onderwijsarchitect is onze deskundige partner in het ontwerpen van en het leren leren.
 • Entreprenasium
 • Scauting levert als partner de expertise in het helpen van hoogbegaafde mensen met autisme in wonen, werken en leren.
 • What the Hackathon
 • LOLmakers is een groep zeer ondernemende personen deskundig in het helpen van jongeren bij het Leren Ondernemend te Leren.

Ondernemend leren

Een structurele oplossing

Meer en meer wordt duidelijk dat de jongeren van vandaag geen aansluiting vinden bij het onderwijssysteem. Vooral ondernemende jongeren met kenmerken in het autistisch spectrum, hoogbegaafdheid of hoogsensitiviteit voelen dit sterk. Deze jongeren zijn juist op zoek naar het doel en de relevantie bij het leren om zich zo goed te kunnen ontwikkelen. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, dan tonen ze juist een grote mate van leergierigheid, ontdekken ze verborgen talenten en stellen zelfs hoge eisen aan zichzelf. Leergierigheid, eisen stellen aan zichzelf, zich willen ontwikkelen; we missen het vaak in huidige onderwijs. Sterker nog, veel leerlingen dreigen uit te vallen of zijn al uitgevallen op het reguliere havo/vwo onderwijs. Ze zitten thuis of zijn in een traject beland waarbij geen recht gedaan wordt aan wie ze werkelijk zijn. Voor deze jongeren, die zo sterk de aansluiting missen met het huidige onderwijs, bieden we ondernemend onderwijs als een permanente oplossing. Bij ondernemend leren sturen leerlingen zelf hun eigen leerproces. Passend Onderwijs, wat we zo graag willen voor leerlingen, ontstaat op deze manier vanzelf. De jongere is gemotiveerd voor het leren en uitvallen op school wordt zo voorkomen.

Integratie en symbiose

Samenwerking met het regulier voortgezet onderwijs vanuit de ondernemende projecten van de leerlingen. We zien hierin meerdere voordelen:

 • samenwerken met leeftijdsgenoten met verschillende diversiteiten en talenten,
 • betekenisvolle projecten ter verrijking van het onderwijsprogramma,
 • (maatschappelijke) imagoversterking in de regio en landelijk (onderwijsinnovatie),
 • toevoegen van moderne vakinhouden als ICT en multimedia (21st century skills),
 • professionalisering van docenten door samenwerking met externe deskundigen,
 • vergroten van netwerk van ondernemers,
 • (voorbeelden) creëren van werk door leerlingbedrijven,
 • ondernemende houding bij leerlingen vergroten (21st century skills).

Eigenaarschap

 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Jezelf als een onderneming zien
 • Durven te leren leren
 • Zelfgestuurde ontdekking
 • Waardecreatie voor de maatschappij

Ondernemendheid

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Gestuurde zelfontdekking
 • Een veilig en sociaal klimaat
 • Integer handelen
 • Vertrouwen

Onderbouwing

 • Grandin, Temple en Duffy, Kate "Developing Talents: Careers For Individuals With Asperger Syndrome And High-functioning Autism.", Autism Asperger Publishing Company, 1 november 2008 ISBN 1934575283 en Wiklund, Johan, Patzelt, Holger en Dimov, Dimo "Entrepreneurship and psychological disorders: How ADHD can be productively harnessed.", Journal of Business Venturing Insights, Volume 6, December 2016, 14-20.
 • Bergemann, Rosalind "An Asperger's Guide to Entrepreneurship.", Jessica Kingsley Publishers, Oktober 2014 ISBN 9780857009784.
 • Wiklund, Johan, Patzelt, Holger en Dimov, Dimo " Entrepreneurship and Psychological Disorders", Frontiers of Entrepreneurship Research, Volume 34, Issue 4, Article 11, 06-07-2014.
 • van der Sluis, J., van Praag, M. en Vijverberg, W. "Performance measurement, expectancy and agency theory: An experimental study", Journal of Economic Behavior & Organization, Elsevier, vol. 67, September 2008, 794 - 809.

Zelfgestuurde ontdekking door gestuurde zelfontdekking

Grote voordelen voor leerlingen met autisme

Het Leerparadijs biedt zorg en onderwijs als onlosmakelijk geheel aan. Persoonlijke ontwikkeling als basis voor leren. Leerlingen hoeven niet steeds te schakelen. Alles wat ze nodig hebben, krijgen ze op dezelfde veilige plek en op dezelfde vertrouwde manier. Voor leerlingen die op een hoog cognitief niveau functioneren, maar in het regulier onderwijs worden gehinderd door autistische persoonlijkheidskenmerken, zijn er sterke aanwijzingen dat ondernemend leren hen

 • beter tot hun recht laat komen,
 • een toekomstperspectief biedt met passende kansen in de maatschappij en
 • voorkomt dat ze uitvallen.

Vrij gebruik van bewezen entreprenasium-concept

Onze missie is ondernemend onderwijs voor deze leerling als adequate uitvoering van de wet passend onderwijs in te zetten. Een belangrijk principe van het (maatschappelijk) ondernemend leren is dat de persoonlijke ontwikkeling, het leren van vaardigheden en het gericht zijn op een eigen onderneming, onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Als strategie zetten we daartoe het bewezen onderwijsconcept entreprenasium in.

Het onderwijsconcept entreprenasium, bij het Hondsrug College door de initiatiefnemers als eerste succesvol geïmplementeerd en gesteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, geeft ondernemende leerlingen de vrijheid om binnen het schoolprogramma een eigen onderneming (bedrijf, project, goed doel, product, actie, activiteit) op te zetten. Leerlingen kunnen deze vervangende leeractiviteiten zelf afspreken met vakdocenten. Binnen het entreprenasium staat de (ondernemende) houding van de leerling centraal en gaat de onderwijsmethode verder dan projectonderwijs. Immers de projecten worden door de deelnemers zelf bedacht en ze zijn daarmee zelf opdrachtgever. Dit ondernemend leren gaat niet vanzelf, het Leren om Ondernemend te Leren (LOL) is daarom een voornaam deel van het onderwijsprogramma. Het onderwijsconcept van het entreprenasium is door de stichters beschikbaar gesteld voor dit initiatief.

Passende (kern)waarden en een passend klimaat

Het ondernemend onderwijs stoelt op twee kernwaarden; eigenaarschap en ondernemendheid. De ondernemende leerlingen zijn de baas over het eigen onderwijs. Dat is de oplossing voor jongeren voor wie exact passend onderwijs cruciaal is. Om elke keer weer voor elke leerling een nieuw ontwerp te maken is vanuit het oogpunt van begeleiding niet een reële inspanning. De oplossing ligt er dan in dat de leerling leert het eigen onderwijs zelf op maat te ontwerpen en begeleid wordt in het zelf het roer nemen bij de uitvoering daarvan.

Het klimaat waarin ondernomen en geleerd wordt, is een belangrijke factor om transfer van leren te bereiken. De kenmerken van de lerende (zoals persoonlijkheid, motivatie, intelligentie), onderwijsontwerp (leerdoelen, leerbehoeften, methoden) en de (fysieke) omgeving waarin wordt geleerd zijn daarbij van belang. Door leerlingen samen met de docenten zelf het klimaat te laten

Aansluiting bij de maatschappij van de 21st eeuw

Het onderwijs in Europa staat voor de uitdaging om de verschuiving van een kenniseconomie naar een innovatie-economie te ondersteunen. Het aansluiten bij een innovatie-economie vraagt een andere inrichting van het onderwijs dan nu het geval is. Als we het hebben over de 21st century skills dan doelen we op de vaardigheden - en de koppeling met kennis en houdingen - die nodig zijn om optimaal mee te doen in de toekomstige samenleving. Een ondernemende, creatieve, betrokken en nieuwsgierige houding wordt gevraagd. Het entreprenasium-concept is een best practice als het gaat om de 21st century skills. Coöperatief gepersonaliseerd leren

Ondernemend leren vraagt vanuit individuele motieven samenwerken met anderen zonder schotten als school, leerjaar, leerniveau of leerproblematiek. Maatschappelijk ondernemend leren gaat niet zozeer om een eigen bedrijf op te zetten, maar jezelf als een onderneming in de maatschappij zien. Onderwijs als spiegel van de maatschappij waarin mensen zich vanuit persoonlijke passies en talenten aan elkaar binden, ongeacht achtergrond of sociale positie om samen aan een betere wereld te bouwen. Geen ondernemend iemand kan iets bereiken zonder mensen die bereid zijn het werk te kunnen en willen verzetten. Ondernemende mensen kunnen anderen inspireren om ook zich meer ondernemend te gaan gedragen. Een wisselwerking die het wederzijds respect verstrekt door een zichtbare bijdrage en waarde van iedere betrokkene.

Middelen

 • Competenties: Onder ondernemend onderwijs verstaan wij manieren om competenties te ontwikkelen, die passen bij de talenten en passies van een ondernemende leerling, hetgeen mogelijk resulteert in een eigen onderneming. Als competenties worden onder meer het nemen van initiatief bedoeld of specifiek het signaleren van en inspringen op kansen in de markt. Een aantal toonaangevende organisaties, zoals de Europese Commissie en The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), hebben de competenties van ondernemende leerlingen in kaart gebracht.
 • Masterclass: Een masterclass wordt in het ondernemend onderwijs door leerlingen samen met begeleiders naar eigen behoefte en inzicht ingezet. De leerlingen organiseren de masterclass en dragen de verantwoordelijkheid voor het benaderen, informeren, ontvangen en de nazorg van de expert. Het nut van een masterclass dient te worden "verkocht" zodat deze voor een grote groep leerlingen aantrekkelijk wordt gemaakt. We beschikken uit een grote bak met inspirerende voorbeelden van masterclasses.
 • Jij de Projecten: Een voorbeeld manier om een eigen leertraject samen te stellen is via de Jij de Projecten, zoals Jij de Baas, winnaar Drentse onderwijsprijs 2010/2011. Deze zijn geheel uitgewerkt. Jij de Projecten zorgen ervoor dat enerzijds ondernemende leerlingen een volledig ondernemend onderwijsprogramma volgen, waarbij zij zich anderzijds inzetten om andere leerlingen (maatschappelijk) ondernemend te laten leren. Hoewel goed voorbeeld doet volgen, blijft het streven het zelf bedenken van projecten of aanpassen van bestaande projecten door de leerlingen ten behoeve van de eigen onderneming.
 • Multimedia en ICT: De partners zorgen mede voor toegang tot vakgebieden als film, video, animatie, programmeren en systeembeheer. Een eigen laptop met snel en mobiele internetverbinding is hiertoe wel noodzakelijk. Dit wordt gevraagd als bijdrage van de ouders. De leeromgeving is volledig webbased, dus leerlingen kunnen met deze faciliteiten overal 24/7 met hun projecten werken. Er zijn volop MOOC’s, online cursussen en andere webbronnen om vakinhouden op maat aan te bieden zonder fysieke begeleiding.
 • Portfolio: Voor elke leerling is er een persoonlijke leerweg waarin ze zelf de verantwoordelijkheid hebben om anderen te laten zien wat ze hebben geleerd en hoe. Een portfolio is het daartoe het middel om bewijzen te verzamelen die men specifiek voor het portfolio heeft samengesteld, maar ook tijdelijke zaken die horen bij het gewone functioneren zoals reflecties, plannen, prototypes, opnames en notities.
 • EPedia: EPedia is een online encyclopedie met inmiddels ruim 12.000 pagina's waarin registreerde gebruikers naar eigen behoefte een oceaan aan informatie wat betreft maatschappelijk ondernemend leren kunnen vinden. Met deze wiki als leeromgeving kunnen ondernemende leerlingen het initiatief nemen om (ondersteund door docenten en schoolleiding) zelfstandig een eigen leerlijn te ontwerpen. Daarnaast kunnen ze hun vordering bijhouden op een digitaal portfolio en badges laten toekennen door derden.